Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hepromij B.V.

1. GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN.

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn -onder uitdrukkelijke afwijzing van alle andere voorwaarden van kontrakt­spar­tijen en/of derden – uitsluitend onze algemene verkoop-leverings- en betalings- voor­waarden van toepassing. Van onze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Een afnemer die al eerder met ons zaken heeft gedaan en uit dien hoofde kennis heeft kunnen nemen van deze voorwaarden, wordt ook bij latere aanbiedingen en transacties verondersteld op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en de toepasselijkheid daarvan.

2. OFFERTES.

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een aanbieding vrijblijvend wordt gedaan en door de afnemer wordt aan­vaard, dan hebben wij het recht binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding de aanbieding te herroepen. Mondelinge aanbiedingen zijn niet bindend, tenzij schriftelijk bevestigt.

3. OVEREENKOMST.

De overeenkomst wordt eerst bindend voor ons door onze schriftelijke bevestiging. De tekst van deze bevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. Wordt tegen de inhoud van onze bevestiging binnen acht dagen na ontvangst niet geprotes­teerd, dan bindt deze de afnemer. Elke met ons aangegane over­eenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde ‑dit te onzer keuze‑ dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer zal blijken, zulks uitslui­tend te onzer beoorde­ling. Gegevens betreffende het aangebodene zoals receptuur, structuur, kwali­teit, enz, als door ons bij de aanbie­ding verstrekt, zijn voor ons bindend, waarbij partijen ervan uitgaan dat geringe afwij­kingen, welke geen afbreuk doen aan de essentie van het verkochte, toelaatbaar zijn. Bij annulering van een order door de afnemer zullen alle gemaakte kosten, alsmede schaden en interessen aan de afnemer in reke­ning worden gebracht.

4. PRIJZEN.

Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na aanbieding de prijzen van grondstoffen of halffabrikaten, lonen, salaris­sen, sociale lasten, overheidslasten, vrachten en/of andere kosten verhogingen van meer dan 10% onder­gaan. Deze verhogingen zullen dan worden doorberekend. Bij een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden binnen één week nadat ze kennis hebben genomen van de prijsverhoging en mits nog niet geleverd is. Ingeval van een prijsverho­ging welke wij van overheidswege moeten doorvoeren, kan de overeen­komst niet ontbonden worden. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal tegelijk met de hoofd­som dienen te geschieden.

5. LEVERING.

Leveringen geschieden af fabriek. Bijkomende transportkosten zijn voor rekening van afnemer. Het inladen geschiedt voor ons risico. Het vervoer en het uitla­den geschiedt voor risico van de afnemer. De levertijd van de produkten gaat in op het moment dat wij de opdracht hebben ontvangen. Opgegeven levertijden bevat­ten geen fatale termijn. De afnemer is verplicht zijn instructies voor de levering volledig en zo tijdig te geven, dat wij binnen de overeengekomen termijn kunnen leveren. Geleverd wordt in verpakkingen en met labels als vooraf overeengekomen. Indien onverpakt wordt geleverd, dan dient de afnemer te zorgen voor schone transportmiddelen en opslagsilo’s. Wij hebben het recht de produkten vroeger dan wel later te leveren dan is overeengeko­men en eventueel in deelleveringen. Indien wij niet in staat zijn tijdig onze verplichtin­gen na te komen zullen wij de afnemer daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de termijn, waarmede naar redelijke verwachting de termijn van levering zal worden overschreden. Bij niet tijdige levering dienen wij alsnog door de afnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient ons een, naar omstandig­heden, redelijke termijn te worden gegeven waarbinnen wij kunnen leveren, zonder dat wij binnen deze termijn schadeplichtig zijn. Indien er een fatale termijn over­eengekomen werd dan wel alsnog een fatale termijn is gesteld door de afnemer, hebben wij het recht om de levering op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden – dit te onzer keuze‑ indien er sprake is van overmacht als bedoeld in deze voorwaar­den en wij aldus niet toerekenbaar tekortkomen in de uitvoering van de overeenkomst. De duur van de opschorting is afhankelijk van de duur van de omstandighe­den welke de overmacht veroorzaken, met dien verstande dat, indien de omstandigheden langer dan 4 weken voortduren, de afnemer het recht heeft de overeenkomst te ont­binden In dit geval zijn wij niet gehouden tot het vergoeden van schade. Indien er een fatale termijn werd overeengekomen of door de afnemer alsnog een fatale termijn werd gesteld waarbinnen wij moeten leveren, en de levering blijft uit, dan zijn wij gehouden tot het vergoeden van zijdens afnemer geleden schade met inachtne­ming van hetgeen daaromtrent in deze voorwaarden is bepaald.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

Zolang wij geen volledige betaling hebben ontvangen, blijven de geleverde producten, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt, ons eigendom. Ons eigen­doms­voorbehoud blijft ook bestaan indien wij uit andere hoofde nog enige vordering op de afnemer hebben. Wij hebben het recht onze produkten terug te nemen, indien de nalatige afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillis­sement is of beslag op zijn goederen wordt gelegd. Alle daden van beschikking met betrekking tot de geleverde produkten, waaronder mede te verstaan het verbinden tot zekerheid van die goederen ten behoeve van derden (b.v. verpan­ding), zijn de afnemer verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De afnemer mag de producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen slechts doorverkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf, in welk geval de afnemer gehouden is de producten onder beding van eigendomsvoorbehoud af te leveren.

7. RECLAMES.

De afnemer dient de afgeleverde producten onverwijld te controleren of te doen controleren voor wat betreft hoeveelheid, gewicht, soort, samenstelling deugdelijkheid en andere hoedanigheden, en eventuele afwijkingen onverwijld aan ons te melden, onder gelijktijdige schriftelijke bevestiging. In ieder geval zal beoordeling of de producten beantwoorden aan hetgeen daaromtrent is overeengekomen plaatsvinden naar de toestand, waarin zij verkeren op het tijdstip van de aflevering. Alle reclames moeten binnen vijf werkdagen na het tijdstip van aflevering schriftelijk aan ons adres te geschieden; latere reclames behoeven door ons niet meer in behandeling genomen te worden. Indien de afnemer niet binnen deze termijn heeft gereclameerd zal de afnemer geacht worden het geleverde als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard. Producten waaromtrent door de afnemer is gereclameerd zullen door deze ongebruikt, onvermengd en onbewerkt op een daartoe geschikte plaats ter beschikking van verkoper worden gehouden, aan wie onbelemmerd toegang wordt verleend. Een eventuele bemonstering zal door een beëdigd monsternemer of andere daartoe bevoegde deskundige –naar keuze van verkoper- geschieden; de namens beide partijen verzegelde monsters leveren tussen partijen onweerlegbaar bewijs op terzake van de samenstelling, kwaliteit en staat van de producten ten tijde van de monsterneming. Onderzoek van de monsters zal worden opgedragen aan het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek te Zeist of een ander door verkoper aan te wijzen daartoe geëigend neutraal instituut. De opdrachtgever tot bemonstering draagt de kosten van bemonstering en onderzoek. Retourzendingen dienen franco te geschieden en zijn slechts na toestemming onzerzijds toegestaan. Het risico van retourzendingen is voor rekening van de koper.

8. GARANTIE.

Onzerzijds wordt het gewicht, kwaliteit en samenstelling van de producten gegarandeerd zoals zij op labels of leveringsrapporten zijn vermeld. De garantie vervalt zodra de producten worden verwerkt of vermengd met andere door derden geleverde producten. De garantie geldt slechts indien onze wederpartij aan al zijn verplichtingen, (zowel finan­ciële als andere) uit welke overeenkomst tussen hem en ons ook, heeft voldaan.

9. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING.

Wij zijn slechts aan­sprakelijk voor de samenstelling van onze produkten zolang zij zich in de oorspronkelijke verpakking bevinden, en de uiterlijke gebruiksdatum niet hebben overschreden. Voor los geleverde producten geldt onze aansprakelijkheid  voor het gewicht, kwaliteit en samenstelling zoals zij in leveringsrapporten zijn vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht, zoals in deze voorwaarden is omschre­ven of daden of nalatigheden van de afnemer of diens ondergeschikten. Schade kan slechts geclaimd worden tot de maximale omvang als onze verzekering dit dekt. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten. Elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten.  Iedere vordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van de verkoper terzake van gebreken in de afgeleverde producten zal verjaren door verloop van de houdbaarheidsdatum met een maximum van acht (8) maanden na aflevering.

10. BETALING.

Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 8 dagen na factuurdatum. Compensatie is niet toegestaan. Indien na de verzending van onze produkten ons bekend wordt dat de afnemer in ongunstige financiële omstandigheden verkeert, zijn wij gerechtigd hetzij onmiddellijke betaling hetzij zekerheidsstelling te verlangen. Wij zijn gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door ons is ontvangen, aan de afnemer een rente van 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum. Wij zijn voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, van de afnemer alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 500 Euro. Uit het enkele feit dat wij ons hebben verzekerd van de hulp van een derde voor incasso blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerech­telijke kosten.

11. OVERMACHT.

Buitengewone omstandigheden, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de produkten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van de produkten bij transport naar ons of de afnemer, niet of niet tijdige levering van goederen door onze leveranciers, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in ons bedrijf of in middelen van vervoer, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, in het algemeen situaties waarin niet van ons verwacht kan worden dat wij (tijdig) presteren, leveren voor ons overmacht op, die ons ontheffen van onze verplichting tot (tijdige) levering, zonder dat de afnemer enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Wij zijn in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te onzer eigen beoordeling om de koopovereenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

12. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN DOMICILIEKEUZE.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen partijen terzake van deze overeen­komst zal bij uitsluiting in eerste instantie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondisse­ment waarin verkoper gevestigd is, tenzij partijen alsnog mediation, arbitrage of bindend advies zouden overeenkomen. Partijen kiezen daartoe domicilie ten kantore van verkoper.

Contact


Google Maps